§ 1 Formål

QPR Norway, stiftet 04. juli 1989, er en sammenslutning av QPR supportere med formål å fremme kameratskap mellom medlemmene, formidle informasjon om QPR, arrangere supporterturer og samlinger, samt andre tiltak for å fremme interessen rundt QPR. 

§ 2 Medlemskap

§2.1 Opptak av medlemmer
Alle kan tas opp som medlem. Innmelding skjer ved registrering og innbetaling av kontingent til supporterklubben.

§2.2 Kontingent 
Kontingentens størrelse fastsettes av QPR Norways årsmøte. Kontingenten følger sesongen.

§2.3 Medlemskap
Som medlemmer av QPR Norway regnes:

§2.3.1 Æresmedlemmer
Enhver som har gjort seg fortjent til det, kan av QPR Norways årsmøte utnevnes til æresmedlem av QPR Norway.

§2.3.2 Tillitsvalgte
Tillitsvalgte velges av QPR Norways årsmøte. Tillitsvalgte betaler ikke kontingent.

§2.3.3 Betalende medlemmer
Et betalende medlem er et medlem som ikke omfattes av §2.3.1 eller §2.3.2 og som har betalt kontingent for inneværende sesong.

§2.3.4 Betalende familiemedlemmer
Et betalende familiemedlemskap er et gruppemedlemskap for en husholdning hvor ingen omfattes av §2.3.1 eller §2.3.2, og som har betalt kontingent for inneværende sesong. Det settes ingen øvre grense for antall i husholdningen, men et familiemedlemskap gir kun èn stemme på årsmøtet og husholdningen mottar kun ett medlemsblad. Et familiemedlemskap kan omfatte inntil to personer over 18 år og et ubegrenset antall personer under 18 år på samme boligadresse.

§2.4 Utmelding
Et medlem kan melde seg ut etter skriftlig søknad til styret i QPR Norway. Utmelding medfører ikke rett til å få tilbakebetalt medlemskontingenten.

Et medlem regnes også som utmeldt ved manglende betaling av kontingent.

§2.5 Eksklusjon
Et medlem som forsettlig skader QPR Norways arbeid og formål, eller på annen måte opptrer slik at ens medlemskap ikke ansees som ønskelig, kan av The Official QPR Norways styre ekskluderes som medlem. Eksklusjon medfører ikke rett til å få tilbakebetalt medlemskontingenten. Slik eksklusjon kan av vedkommende appelleres appelleres til førstkommende ordinære årsmøte. 

§ 3 Årsmøtet

§3.1 Innkalling til årsmøte
Ordinært årsmøte i QPR Norway avholdes hvert år innen utgangen av november måned og innkalles ved oppslag på www.qpr.no eller skriftlig til klubbens medlemmer i Superhoops med minst fire ukers varsel.

§3.2 Regnskap
Årsberetning og revidert regnskap gjøres tilgjengelig for medlemmer av QPR Norway minst en uke før årsmøtet avholdes. Regnskapsåret varer fra 1. august til 31.juli.

§3.3 Innkomne forslag
Innkomne forslag må være styret i hende innen to uker før årsmøtet og skal presenteres for medlemmene skriftlig minst 1 uke før årsmøtet. Det er mulig å komme med endrings- og motforslag til de innkomne forslagene under årsmøtet.

§3.4 Valgkomité
Det sittende styret fungerer som valgkomité. Styrets innstilling til nytt styre skal, så langt det er mulig, legges ut til gjennomsyn sammen med de innkomne forslagene.

§3.5 Saksliste til årsmøtet
Den ordinære årsmøtet behandler:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettigete
3. Styrets årsberetning
4. Regnskapet i revidert stand
5. Budsjett for inneværende regnskapsår
6. Kontingent for neste regnskapsår
7. Innkomne forslag
8. Valg av nytt styre
9. Valg av revisor
10. Eventuelt

Det kan ikke gjøres vedtak under punktet eventuelt, med unntak av vedtak om å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte.

§4 Forretningsorden for årsmøtet

§4.1 Møteleder
Årsmøtet velger møteleder. Styret kan gi en innstilling til møteleder.

§4.2 Krav til fremmøte
Ordinært årsmøte er beslutningsdyktig uavhengig av fremmøte. Det samme gjelder ekstraordinært årsmøte ved valg av tillitspersoner. Eventuelle fullmakter leveres styret før møtestart.

Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når et antall medlemmer tilsvarende minst 1/10 av QPR Norways medlemsmasse er til stede, personlig eller gjennom levert fullmakt.

§4.3 Vedtak
Vedtektsendringer må ha minst 2/3 flertall for å vedtas. Forøvrig treffes alle vedtak ved simpelt flertall.

§4.4 Avstemning
Skriftlig avstemning skal finne sted dersom minst ett fremmøtt medlem ber om det, ellers stemmes det ved håndsopprekning. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Alle medlemmer over 16 år har stemmerett.

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Maksimalt antall fullmakter per fremmøtt medler er 5 - (fem)

§4.5 Ved forretningsordenens tilkortkommenhet:
Dersom vedtektene i noen situasjoner ikke gir informasjon om riktig prosedyre gjelder Stortingets forretningsorden

§5 Ekstraordinært årsmøte

§5.1 Beslutning om ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes:

• Dersom styret finner det nødvendig.
• Dersom et antall medlemmer tilsvarende minst 1/10 av QPR Norways betalende medlemmer krever det. 
• Dersom beslutningsdyktig styre ikke kan samles eller velges.
• Dersom årsmøtet vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§5.2 Innkalling
Innkallingsfrist til ekstraordinært årsmøte er åtte dager.

Dersom §5.1 kulepunkt 3 anvendes, arrangeres ekstraordinært årsmøte kun for å supplere sittende styre ved nyvalg.

Ekstraordinært årsmøte innkalles ellers på samme måte som ordinært årsmøte, men kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Ethvert årsmøte kan imidlertid vedta å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte.

§6 Tillitspersoner

§6.1 Funksjonstid
For alle tillitspersoner i QPR Norway er funksjonstiden to årsmøteperioder. Tillitspersoner som velges på ekstraordinært årsmøte fungerer til neste ordinære årsmøte.

§ 6.2 Valgbarhet
Ingen bør velges uten at en kan forventes å kunne utføre sine funksjoner hele den periode vedkommende velges for. Alle medlemmer av QPR Norway over 18 år er valgbare:

• Som styreleder eller styremedlem
• Som revisor dersom vedkommende ikke samtidig er medlem av styret

§7 Styret

§7.1 Styrets sammensetning
Styret i QPR Norway består av styreleder og minimum 3, maksimum 5, styremedlemmer som velges enkeltvis i nevnte rekkefølge på ordinært årsmøte.

§7.2 Styrets myndighet
Styret er QPR Norways høyeste myndighet mellom årsmøtene og utøver denne myndighet i samsvar med den særskilte «Instruks for styret i QPR Norway». Styreinnstruksen vedtas av styret selv.

§7.3 Styrehonorar/utlegg
Styremedlemmene honoreres ikke for sine verv.

Som hovedregel skal dokumenterte utlegg eller utgifter pådratt i forbindelse med utøvelse av vervet dekkes. Alle utgifter skal redegjøres for på årsmøtet.

§8 Oppløsning

Oppløsning av supporterklubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Supporterklubbens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at den doneres til QPR in the Community Trust (Registered Charity 1127806).

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

§9 Gyldighet

Disse lover viker for lov og forskrifter gitt av offentlig myndighet. Disse lover ble vedtatt på årsmøtet 07.11.2015, sist revidert under årsmøtet 29.10.2016