Dette var en nokså spesiell QPR-helg i London, vi måtte for aller første gang holde samling på en helg hvor QPR ikke spilte kamp. Helgens hjemmekamp mot Brentford var flyttet fra lørdag til mandag. Dette skjedde lenge etter at mange norske fans hadde kløpt flybilletter, med det resultat at flere som hadde booket helgetur til storbyen ikke hadde anledning til å bli lenge nok til å få med seg kampen.

I en slik setting var 15 stemmeberettigede fremmøtte på supporterklubbens årsmøte meget bra, selv om det er bare halvparten av hva styret hadde håpet å samle dersom vi hadde kunnet holde vår planlagte fredagsfest på Blue and White Bar inne på stadionområdet. 

2 QPRNorwaylogo_220x216.png

 

1.             Valg av møteleder og referent

VEDTAK: Kåre Svang ble valgt som møteleder, og Dag Håkon Hellevik som referent.
 

2.             Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettigete

Årsmøtehelg ble bekjentgjort i juli måned da fellesturen til kampen mot Brentford ble offentliggjort både i Superhoops og på qpr.no. Dato for årsmøtet – lørdag 26.10 – ble           bekjentgjort både i Sh og nettsiden i begynnelsen av oktober.

15 stemmeberettigede medlemmer møtte frem. Av disse var tre fra styret, Kåre Svang, Eivind Vasstrand og Dag Håkon Hellevik.

VEDTAK: Innkalling og dagsorden ble godkjent.


3.             Styrets årsberetning 2018/19

Kåre Svang gjennomgikk styrets årsberetning, og la særlig vekt på medlemsnedgangen og den medfølgende svikten i kontingentinngang. Nedgangen fra 577 til 493 betalende medlemmer skyldes to forhold, at fotballklubben i England har hatt flere middelmådige sportslige sesonger i det siste, men ikke minst også at styret i 2018/19 ikke gjennomførte noen purreaksjon etter at den ordinære fristen for kontingentinnbetaling hadde gått ut. Kåre tok selvkritikk på dette, og lovet at dette ville bli gjort i inneværende sesong. Erfaringen fra tidligere er at en vesentlig del av de som ikke betaler innen fristen, gjør det når de får purring.  

Fra salen ble det bemerket at det ville være enklere å betale dersom klubben la opp til å kunne ta imot betalinger med VIPPS. Styret vil se på denne muligheten i løpet av inneværende sesong.

VEDTAK: Styrets årsberetning ble godkjent.

 

4.             Regnskap og revisjonsberetning for 2018/19

Økonomiansvarlig Eivind Vasstrand gjennomgikk regnskapet, som var godkjent av supporterklubbens internrevisor Steinar Engebretsen. Regnskapet viste et underskudd kr 21.570. Dette hang direkte  sammen med medlemsnedgangen, som hadde gitt klubben en inntektssvikt på kr 30.750 sammenliknet med budsjett.

Kåre redegjorde for at styret hadde vurdert å avlyse 30-årsmarkeringen i Oslo i juni, hvor vi også hadde et litt sviktende deltakerantall og hvor supporterklubben dekket en relativt stor del av kostnaden. Dette ville kunnet redusert underskuddet betraktelig. Styret valgte imidlertid å gjennomføre som planlagt, blant annet fordi klubben har en rimelig grei egenkapital.

VEDTAK: Regnskapet for 2018/19 ble godkjent.

 

5.             Budsjett for 2019/20

Økonomiansvarlig Eivind Vasstrand gjennomgikk budsjettet, som er satt opp i balanse. Styret baserer seg på at flere betaler årets kontingent og at dette skal gi oss 525 betalende medlemmer inneværende sesong. Dessuten vil kontingentøkningen som ble vedtatt i 2018 med virkning fra 2019/20 slå inn, og dette bør bedre klubbens økonomi såpass mye at vi bør klare å gå i null. 

VEDTAK: Styrets forslag til budsjett for 2019/20 ble godkjent.

 

6.             Kontingent for 2020/21

Årsmøtet i 2018 vedtok å øke kontingenten med 16,6 prosent (kr 50,-) med virkning fra 2019/20. Kontingenten da hadde stått uendret siden 2011. Styret ser det ikke som naturlig å vurdere ny kontingentregulering før tidligst i 2020.

VEDTAK: Kontingenten holdes uendret for 2020/21, og vil være kr 350 for enkeltmedlemskap og kr 500 for familiemedlemsskap.

 

7.             Innkomne forslag – frist for innsendelse var 22. oktober

Styret hadde fått inn to forslag innen fristen, ett fra Allan Klo og ett fra Øyvind Lensnes. Se tekst nederst på siden.

Forslaget fra Allan Klo, om at supporterklubben skulle oppfordre QPRs styre til ikke å inngå flere sponsoravtaler med aktører fra spillebransjen ble drøftet på møtet. De fleste som tok ordet var skeptiske til forslaget, og mente at det hadde liten eller ingen hensikt å gjøre en slik henvendelse.

Styret foreslo at forslaget ikke skulle realitetsbehandles, men at man snarlig skulle legge ut en sak om problematikken på qpr.no, hvor alle supporterklubbens medlemmer skulle oppfordres til å komme med tilbakemeldinger. Det ble ikke reist innvendinger mot dette.

Forslaget fra Øyvind Lensnes om å droppe medlemskortene ble også drøftet på møtet. De fleste som tok ordet mente at dette ville være et akseptabelt tiltak dersom klubben hadde behov for å spare penger. Årets medlemskort er imidlertid bestilt og vil snart bli sendt ut, slik at et eventuelt vedtak ikke vil ha virkning for inneværende sesong.

Styret foreslo at heller ikke dette forslaget skulle realitetsbehandles, men at man skulle gjennomføre en sondering av medlemmenes synspunkter i god tid før det eventuelt ble aktuelt å bestille kort for sesongen 2020/21. Det ble ikke reist innvendinger mot dette.

VEDTAK: Årsmøtet overlater til styret å fatte vedtak I begge sakene  

 

8.             Valg til styre

Supporterklubben har et styre bestående av fem personer. Kåre Svang (leder), Lars Ødemark (billettansvarlig) og Dag Håkon Hellevik (bladredaktør) ble alle valgt for to år i 2018.  Styrets to øvrige medlemmer, samt en internrevisor som ikke er styremedlem, var alle på valg i 2019. Alle hadde sagt seg villig til å ta gjenvalg, og ingen motkandidater ble fremmet.

a.             Styremedlem – Økonomiansvarlig

VEDTAK: Eivind Vasstrand ble gjenvalgt for to år.

b.             Styremedlem – Nettsideansvarlig

VEDTAK: Stian Karlsen ble gjenvalgt for to år.

 

9.             Valg av revisor

VEDTAK: Steinar Engebretsen ble gjenvalgt for ett år.


Alle vedtak i alle saker var enstemmige.

 10.          Eventuelt  

Dag Håkon Hellevik redegjorde for et møte han selv og Kåre Svang hadde hatt med to representanter for QPRs administrasjon fredag 25. oktober, altså dagen før årsmøtet. Disse representantene var Andy Evans, leder for QPR Community Trust samt hans medarbeider Justin Stone.

Supporterklubben ble spurt om vi ville være interessert i å få besøk av en delegasjon fra QPR i forbindelse med Supportercupen i Oslo lørdag 6. juni 2020. QPR var interessert i å sende en gruppe bestående av to tidligere spillere samt noen ungdomstrenere til Norge for denne helgen. Gruppen kunne være til stede under cupturneringen og under et QPR-arrangement i etterkant, for på den måten å møte flest mulig av klubbens norske fans. 

I tillegg ble det på møtet diskutert muligheten for å lage et event, eksempelvis en treningsdag for barn/ungdom dagen etter supportercupen. Vi ble spurt om hvilke tanker vi hadde om dette, og Kåre luftet muligheten for å arrangere dette i samarbeid med Hønefoss Ballklubb. 

På årsmøtet dagen etter ble det referert fra møtet og Jørn Lauritzen tok opp muligheten for et arrangement i samarbeid med Mjøndalen IF. Han ønsket å kontakte klubben for å høre om de var interessert.

Det ble på møtet lovet en tilbakemelding i løpet av 10-14 dager. Supporterklubben vil holde i dette både ovenfor SBF (Supportercupen) og sette opp et praktisk samarbeid med en klubb i eller nær Oslo. QPR sa på møtet i London at de ville dekke alle kostnader i forbindelse med reise og opphold for gruppen som kom fra London.  

Styret i supporterklubben ser på dette som en glimrende anledning til å skape blest om QPR i Norge, og dessuten som et svært godt tilbud til egne medlemmer. QPRs representanter fremhever at fotballklubben ville gjøre dette fordi QPR Norway er klubbens største fangruppe utenfor Storbritania, bestående av godt organiserte og svært lojale fans. For vår egen del må vi tilføye at dette åpenbart har en sammenheng med Andy Sintons besøk på Supportercupen i 2019. Andy Sinton må ha gitt QPR-administrasjonen en svært positiv tilbakemelding om sitt opphold i Oslo, noe vi setter meget stor pris på!

Sesongkortordningen

Kåre orienterte også om sesongkortordningen. Antallet sesongkort er denne sesongen nede i 6, mye fordi flere av de mest iherdige brukerne av ordningen har sine egne kort denne sesongen. Likevel er billettbruken lavere enn noen gang etter at ordningen ble opprettet i 2011. Supporterklubben har ingen myndighet over sesongkortordningen ettersom kortene eies av et eget andelslag, men Kåre antydet likevel at det er store muligheter for at årets sesong blir den siste med ordningen i sin nåværende form. Skulle QPR rykke opp til Premier League vil saken imidlertid stille seg annerledes, for da vil etterspørselen etter billetter igjen komme til å stige betydelig.

Fellestur enten 14. mars eller 25. april

På årsmøtet ble det avslutningsvis at supporterklubben planlegger ny fellestur enten helgen 14. mars eller sesongens siste hjemmekamp den 25. april. Vi kommer tilbake med info på nett og i Superhoops når noe blir bestemt.

 

Takk for oppmøtet til de som tok turen til The Green. La oss håpe på ennå større oppmøte neste sesong, Møtet ble avsluttet kl. 11:40