Av KÅRE SVANG

Sted: The Queens Tavern (tidligere The Springbok pub) ved Loftus Road
Tidspunkt: Lørdag 29.10.16 kl. 1000 - 1200

Møt opp - som vanlig holder vi servering av kalde drikker!!

AGENDA:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste. Antall stemmeberettiget.
2. Valg av møteleder
3. Årsmelding 2015/16 (deles ikke ut - se siste Sh)
4. Regnskap 2015/16 (deles ut - se siste sh)
5. Budsjett 2015/16 (deles ut - se siste sh)
6. Forslag og saker

      1.Medlemskontingent 2017/18 – styret foreslår ingen endring (kr. 300/450)
      2.Forslag på endring av vedtektene pkt. 4.2 (deles ut)
      3.Eventuelle andre innkomne saker - frist for innsendelse er 26. oktober
7.Valg – det skal velges leder og to styremedlemmer for 2 år:
      1.Leder av QPR Norway
      2.Styremedlem - ansvar for Superhoops
      3.Styremedlem - ansvar for sesongkort/billetter
8. Eventuelt /ordet fritt
(Årsmøtet vil avsluttes senest kl. 1200)

Vedr. agenda 6 b - endring av vedtekter § 4.4:
På årsmøtet 2015 ble styret i supporterklubben gitt i oppdrag å se på ny tekst til §§ 4.2/4.4 angående maksimalt antall fullmakter som pr fremmøtt medlem kunne ha med seg. Styret har behandlet saken og vårt forslag til tekst i § 4.4 blir følgende:

§4.4 Avstemning
Skriftlig avstemning skal finne sted dersom minst ett fremmøtt medlem ber om det, ellers stemmes det ved håndsopprekning. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett.

Ny tilleggstekst:
Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.
Maksimalt antall fullmakter per fremmøtt medlem er 5 – (fem).

 

NB: Supporterklubben har to ledige billetter til QPR - Brentford... Førstemann til mølla....