logo.jpg
                               SUPPORTERKLUBBENS ÅRSMØTE 2014 

Årsmøtet i supporterklubben ble avholdt på Loftus Road Stadium – Blue and White Bar – i London lørdag 18. oktober kl. 1845. Det var 35 stemmeberettiga medlemmer og totalt 42 personer til stede under årsmøtet – da medregnet de som kom og gikk frem til årsmøteslutt kl. 2000. I løpet av kvelden var ca. 50 medlemmer fra supporterklubben innom lokalene.  
 
Leder av supporterklubben Kåre Svang ønsket velkommen til årsmøtet. For tredje gang på rad ble årsmøtet holdt i London. Om dette skal fortsette å bli en tradisjon eller om vi skal bytte på å ha det i Norge kan vi diskutere – det viktigste er at vi får samlet flest mulig medlemmer en gang i året og dersom dette er enklere i London så gjør vi gjerne det. 
 
I forkant av årsmøtet ble det lagt ut årsmelding og regnskap for 2013/14 og budsjett for 2014/15 – i tillegg til dagens agenda. For øvrig var dette også offentliggjort i siste utgave av Superhoops – No. 114 – som ble utgitt i begynnelsen av oktober. 

Godkjennelse av innkalling og saksliste 
Innkallingen til årsmøtet var kjent både i Superhoops no 114 og på hjemmesiden qpr.no. Det var ingen bemerkninger til hverken innkallingen eller saksliste. 
 
Valg av møteleder 
Leder Kåre Svang ble valgt til møteleder. 
 
Årsmelding 2013/14
Årsmeldingen stod på trykk i Sh no 114. Møteleder forutsatte at innholdet i årsmeldingen var kjent og nevnte kun noen enkeltpunkter for årsmøte. Det ble det bemerket at det nok en gang var ny medlemsrekord – denne gangen 610 betalende medlemmer.  

Videre ble årets bokutgivelse omtalt – 25 år med Norwegian R’s. Fra å være et tankeprosjekt på årsmøtet i fjor har styret med Allan Klo og Dag Håkon Hellevik i spissen utarbeidet historieboka – og den er vi stolt av. Det var, innen årsmøtet, solgt ca. 140 bøker. Når dette trykkes ved utgangen av november har vi solgt over 150, noe som innebærer at prosjektet økonomisk har gått i pluss. I tillegg har vi fortsatt ca. 70 bøker liggende for salg.   
 
Øvrige punkter som ble kommentert var jobben med salg av kampbilletter til premier leaguekampene. Det er et stort trykk for å få billetter, både fra egne medlemmer men også fra utenforstående.  
 
Jubileet vårt ble naturligvis nevnt kort og sammenkomsten på Two Dogs med Ian Gillard, Marc Bircham og Arne Scheie.  
 
Hjemmesiden qpr.no ble også i år nominert som kandidat til prisen «årets hjemmeside» av Supporterunionen for Britisk fotball – heder og ære til nettredaktør Stian Karlsen.   
 
Fra forsamlingen ble det gitt hyggelig tilbakemeldinger om jobben som har blitt utført. Det setter vi stor pris på. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

Regnskap 2013/14 
Eivind Vasstrand gjennomgikk regnskapet for perioden 1.8.13 til 31.7.14. Dette gav et underskudd på kr 10 983.  I all hovedsak er underskuddet som en følge av jubileumsfesten i Oslo. Det var budsjettert med et underskudd i regnskapsåret – dog noe lavere enn hva det ble. Imidlertid er supporterklubbens egenkapital pr 1.8.14 på kr 52 948. I tillegg foreligger det også en stor varebeholdning – i form av historiebøker. Det vises til årsmeldingen for kommentarer til postene.  
 
Møteleder opplyste at klubbens omsetning har passert en kvart million kroner og at det begynner å bli mye penger å ha oversikt over. På årsmøtet 2013 ble det nevnt fra styret at det var ønskelig å styrke økonomi/regnskap med en revisor. Dette har styret nå fått på plass ved at Steinar Engebretsen kommer inn i den rollen. Eivind er økonomiansvarlig og har den daglige økonomiske driften.  
 
Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger. 
 
Budsjett 2014/15
Eivind Vasstrand gjennomgikk styrets forslag for kommende års budsjett – som skal gi et overskudd på 8 870,-. Da har man lagt til grunn samme medlemstall som fjoråret, samt at vi fortsetter å selge historiebøkene våre. Det innebærer salg av ca. 35 bøker etter 1. august 2014 - en ambisjon vi i parentes bemerket nå har nådd. 
 
Budsjettet har også tatt høyde for utgift til felles samling på dette årsmøtet – ved å sponse årsmøtet med kr 6000,-. I all hovedsak gjelder dette utgifter til lokaler m/vakthold og sponsing av mat, samt utgifter til inviterte gjester. 
 
Det kom flere kommentarer til budsjettet – blant annet var det ønske om å trykke opp flere qpr.norway trøyer. Supporterklubben har tanker om en ny t-shirt og forslag til design ligger klart etter konkurransen i fjor. Vi må imidlertid komme noe mer ajour med boksalget før vi går i gang med et nytt dyrt prosjekt. Når det gjelder qpr.norway trøya så må det trykkes minimum 100 trøyer – og etter å ha solgt ca. 200 fra tidligere så mener styret at dette vil bli vanskelig. Vi velger derfor å satse på noe nytt. 
 
Innspill fra Per Bertelsen om at budsjettpost nr. 23 – gaver – endres på inntektssiden til 0,-. Det var ikke oppført noen inntekter for gaveposten – kun utgifter – noe styret tar til etterretning og endrer. Dette er eneste endringen som blir gjort på budsjettet for 2013/14.  
 
Det kan også nevnes at medlemskontingenten for årsmøteperioden 2015/2016 ble vedtatt holdt uendret, kr 300,- for enkeltmedlem og kr 450,- for familiemedlemsskap.  
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag og saker 
Med unntak av styret var det ingen innkomne saker eller forslag til årsmøtet. Fristen for innlevering var annonsert i Sh no. 114 – i tillegg til hjemmesiden qpr.no – og var satt til 15. oktober. 
 
Styret derimot har ett forslag: 
Styret ønsker å erstatte varamedlem med en revisor og ber årsmøtet om lov til å gjennomføre det. Bakgrunnen for dette omtales under pkt. 4 – regnskap.  
 
Styret i supporterklubben består av:  

  • Leder 
  • Økonomiansvarlig  
  • Styremedlem – b.la.: arbeidsområde: redaktør Superhoops  
  • Styremedlem – b.la.: arbeidsområde: redaktør qpr.no  
  • Styremedlem – Ingen konkrete arbeidsoppgaver – (har vært øremerket jubileet) 
  • Revisor  

Det var ingen innspill eller motargumenter fra årsmøtet.  
Forslaget ble dermed vedtatt. 

Valg – det skal velges fire personer for to år: 
a.  Leder – Kåre Svang ble enstemmig gjenvalgt for en ny periode på to år. I
     Ingen motkandidater eller innsigelser.

b   Styremedlem/redaktør Superhoops – Dag Håkon Hellevik ble enstemmig gjenvalgt 
     for en ny periode på to år.
     Ingen motkandidater eller innsigelser.
     
c.  Styremedlem – Steinar Engebretsen har hatt denne plassen i to år og ønsket ikke
     gjenvalg. Han har i all hovedsak jobbet med jubileet.
     Styret hadde forslag om nytt  styremedlem – Lars Ødemark fra Oslo.
     Han ble enstemmig klappet inn av årsmøtet. Velkommen til deg Lars.  

d.  Varamedlem – Allan Klo har bedt om å få gå ut av denne posisjonen ett år før tiden –
     noe styret og årsmøtet har godtatt.
     Denne plassen blir erstattet av revisor – se pkt. 6 – forslag og saker. 

e.  Revisor – Styret har foreslått Steinar Engebretsen som revisor. Han har sagt ja til dette.
     Det var ingen motkandidater eller innsigelser til dette. 
 
Eventuelt /ordet fritt 
Historieboka levert til ledelsen i QPR – Møteleder redegjorde for at supporterklubben dagen før årsmøtet hadde overbrakt 15 historiebøker til sentrale personer i klubben. Dette inkluderer Tony Fernandes, Amit Bathia og Harry Redknapp, samt flere av supporterklubbens viktige støttespillere i klubbens administrasjon. En av disse er Andy Evans som er leder for QPR in the Community Trust. Han ble svært betatt av boka og spilte umiddelbart ut ideen om at dette var noe som måtte med i en dokumentarfilm om klubbens historie - en film som allerede er i produksjon.  Om dette skjer gjenstår å se, men etter årsmøtet ble det avtalt et møte med Andy Evans i London i forbindelse med kampen mot Burnley 6. desember. 
 
Allan Klo – ble takket av for lang og tro tjeneste i supporterklubben – se egen omtale i Superhoops. I forbindelse med at historieboken har blitt så godt mottatt i klubblokalene i W12 at de ønsker at den skal omtales i dokumentaren, så vil supporterklubben at Allan skal bidra på dette og gir vi han tur med opphold som takk for innsatsen.  Allan er dermed en del av dem som skal delta på det møtet som er omtalt i forrige avsnitt. Etter den tid håper vi at Allan fortsatt vil være tilgjengelig innimellom som en ressurs for supporterklubben. Det ble spilt inn fra årsmøte å utnevne Allan til æresmedlem i supporterklubben. Styret tar med seg dette videre, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av klubbvedtekter. 
 
Ordningen med sesongkort – Dag Håkon redegjorde kort for dette. Vi har denne sesongen 18 sesongkort, hvorav 12 på South Africa Road og 6 på The Loft. Billettene selges kjapt unna og det er få kamper hvor ikke alle billettene vil bli solgt. Dave Thomas jobber for oss og er en viktig bidragsyter for at dette skal fungere.  I tillegg har vi, som nevnt i årsrapporten, kjøpt noen engelske medlemskap for å kunne supplere med flere billetter til de mest etterspurte kampene. Det ble fra årsmøtet spilt inn om det var mulig å opprette en facebook gruppe hvor medlemsnummer kunne utveksles. Styret ser på dette.  
 
Tippekonkurransen – I år med større og bedre premie enn noen gang. London weekend med fly og hotell, samt to kampbilletter på Loftus Road som hovedpremie. Vi satset litt mer enn vanlig, i håp om å få med mange, samt at vi ser på det som siste del av vårt 25-års jubileum.  Etter at leveringsfristen gikk ut viste det seg at dette slo til, vi har aldri hatt så stor oppslutning om denne konkurransen som i år – 63 deltakere med 158 rekker!! 
 
Norsk eller skandinavisk supporterklubb? – Vi ble stiftet 4. juli 1989 som The official QPR supporters club of Norway, men byttet navn i august 1991 til «The official QPR supporters club of Scandinavia». Den gang hadde vi et førtitalls skandinaviske medlemmer (utenom norske) – i dag er dette antallet mer enn halvert. Vi valgte å utgi historieboken vår med tittel «Norwegian R’s» da den omhandlet i all hovedsak våre norske medlemmer.  
Det har vært planlagt at vi skulle gjøre fremstøt mot svenske og danske QPR supportere og markedsføre oss ovenfor disse, men det kreves tid og ressurser. Spørsmålet som ble diskutert på årsmøtet var om vi burde forbli en «norsk» klubb eller om vi skulle ta steget fullt ut for å hente inn svenske og dansk R’s?? Flere gode innlegg ble holdt på årsmøtet – blant annet fra våre svensker medlemmer. Flere uttrykte tvil om hvorvidt et norsk forsøk på å erobre svenske eller danske medlemmer i store mengder ville lykkes. Språk ble fremholdt som en særlig utfordring, svensker forstår i liten grad hva som blir skrevet på norsk.  
 
Styret vil jobbe frem noen tanker og avklaringer rundt dette spørsmålet i løpet av årsmøteperioden, og målet må være å ha en innstilling klar om ett år. Det gjelder også en eventuell navneendring. Innspill fra våre medlemmer tas i mot med takk. 
 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 2000. Det ble deretter servert mat og drikke i Blue and White Bar. Hyggelig stemning med besøk av et par gjester. Arrangementet avsluttet kl. 2230. 
 
Kåre Svang 
Leder