QPR Norway  

 

Referat fra årsmøte 2017 

Sted: Blue & White Bar, Loftus Road Stadium 

Tidspunkt: Fredag 17.11.17 kl. 18:15  19:25 

 

 

Leder for QPR Norway, Kåre Svang, ønsket velkommen til årsmøtet 2017 og påfølgende klubbaften på Loftus Road Stadium, nærmere bestemt i Blue & White Bar. Lokalet var leid for anledningen og supporterklubben betalte for vakthold og pizza. 

 

 1. Valg av møteleder og referent 

Leder – som var kvelden var nær stemmeløs – foreslo Lars Ødemark som møteleder. Ingen andre kandidater ble foreslått. Lars ble enstemmig valg. Kåre Svang ble foreslått og valgt til referent. 

 

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsordenOpptelling av antall stemmeberettigete 

Lars opplyste at årsmøtedato var blitt annonsert på qpr.no allerede i juli måned i forbindelse med at sesongens fellestur ble bekjentgjortAgenda for årsmøte og frist for innsendelse av forslag og saker ble opplyst i medlemsbladet og på nettside i september og oktober. Frist for innsendelse var satt til 1. november.  Det var ingen forslag eller saker innkommet. 

 

På årsmøtet var det 21 stemmeberettigede medlemmer til stede. Dette inkluderte fire personer fra styret; Kåre, Lars, Dag Håkon og Eivind. Det var ytterligere fire gjester i lokalet som ikke var medlem i supporterklubben og heller ikke stemmeberettiget på årsmøtet. Totalt 25 personer til stede på årsmøtet i Blue & White Bar. Det var ingen innsigelser mot innkalling eller saksliste. Enstemmig godkjent. 

 

 1. Styrets årsberetning 2016/17  

Årsmeldingen har stått på trykk i sin helhet i Superhoops nr 126, men ble også delt ut på årsmøtet. Dag Håkon gav et kort sammendrag på møtet.  Vi nevner kort at vi er en offisiell medlemsklubb hos QPR i London og klubbens medlemskontakt var invitert til møtet, men hadde ikke anledning til å delta.  Lars Ødemark og Pål Morten Borgli kommenterte sesongkortordningen i f t salg og distribusjon. Det er viktig at vi i størst mulig grad bruker ledige sesongkort slik at andelseierne ikke taper for mye penger på sin deltakelse. Dette er en glimrende ordning og verdifull dersom klubben skulle rykke opp i premier league. Årsmeldingen viser for øvrig en god aktivitet i supporterklubben. Den ble enstemmig godkjent. 

 

 1. Regnskap 2016/17 og revisjonsberetning 

Regnskap med noter har vært gjort kjent i Superhoops 126 og ble også delt ut på møtet. Økonomiansvarlig Eivind Vasstrand gjennomgikk i deler av regnskapet. Det var ingen kommentarer til postene. Revisorberetningen ble deretter lest opp.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

 1. Budsjett 2016/17 

Budsjettet med noter har vært gjort kjent i Superhoops 126 og ble også delt ut på møtet. 

Eivind gjennomgikk budsjettet for inneværende regnskapsperiode og kommenterte enkelte poster. Det ble gitt noen kommentarer underveis i gjennomgangen: 

 

 • Per Bertelsen stilte spørsmål om supporterklubben burde fortsette å sponse spiller på QPR? Og hvorfor gjør vi ikke det i år? Hva får vi tilbake ved å sponse? Ut fra minkende interesse fra klubbens medlemmer om å sponse spiller så har klubben valgt å ikke delta på det i år. Vi ønsker ikke å bruke for mye av klubbens penger på dette når interessen for å delta på sponsing ellers er liten. Det er imidlertid et ønske fra klubbens side å kunne markedsføres oss gjennom en spillersponsing. Dette gir oss god markedsføring av QPR Norway, samt en del spillereffekter ved sesongslutt. I tillegg billett til et arrangement i London hvor dette deles ut.  

 

Per Bertelsen ønsker at klubben inngår en avtale og «signerer» en spillersponsing. Han ønsker selv å bekoste sponsingen på vegne av supporterklubben. Det er bare å bukke og takke folkens… Forslag på spiller ble oppfordret å sende på mail til leder qprkaare@hotmail.com   

 

 • Det ble videre en meningsutveksling om klubbens visjon og spørsmål om hva som vil være neste prosjekt? Trenger supporterklubben penger – i så fall hvilken plan har man for disse pengene utover ordinær drift?  

 

Det er bare å takke for svært mange gode tanker fra de tilstedeværende. Vi i styret ble nok «tatt litt på senga her», men er ydmyke over at vi har personer i forsamlingen som gjerne vil bidra til utvikle supporterklubben ennå mer. 

 

Vi landet ikke noe konkret på årsmøtet, men leder kan i etterkant av møtet melde om et konkret prosjekt som vi vil ta opp så fort som mulig. Vi kommer tilbake til dette når det blir gjort noen avklaringer. Tusen takk til alle som meldte seg på i denne utvekslingen. 

 

Det var ingen innsigelser mot styrets forslag til budsjettet for inneværende sesong. 

 

 1. Kontingent 2018/19 

Styret forslo ingen økning i medlemskontingenten for 2018/19. Styret ønsket at satsene på kr. 300,- (enkeltmedlemskap) og kr. 450,- (familiemedlemskap) skulle bli stående. I all hovedsak begrunnes dette med supporterklubbens forholdsvis gode økonomi og at vi har et stabilt medlemstall.  Møteleder gav imidlertid ordet til Dag Håkon Hellevik som kort redegjorde for eget syn på dette punktet. Dag Håkon ønsket i utgangspunktet at supporterklubben skulle bli flinkere til å følge indeksen i samfunnet og av den grunn justere kontingenten noen kroner hvert år. Han ønsket imidlertid ikke å fremme noe forslag på dette. Kontingenten ble derfor fastsatt etter styrets forslag om ikke økningSatsene ble enstemmig vedtatt. 

 

 1. Innkomne forslag 

Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet. 

 

 1. Valg av styre 

De kandidatene som ble foreslått var forespurt og hadde sagt ja til ny periode: 

 1. Økonomiansvarlig QPR NorwayEivind Vasstrand ble enstemmig gjenvalgt for to år. Ingen motkandidat ble fremmet. 

 1. Styremedlem QPR Norway - ansvar for nettsiden qpr.no og sosiale medierStian Karlsen ble enstemmig gjenvalgt for to år. Ingen motkandidat ble fremmet. 

 1. Valg av revisor 

Kandidaten som ble foreslått var forespurt og hadde sagt ja til en ny periode: 

Revisor QPR Norway; Steinar Engebretsen ble enstemmig gjenvalgt for to år. Ingen motkandidater ble fremmet. 

 

 1. Eventuelt  

Kåre informerte årsmøtet om supporterklubbens nye trøye. Den var å få kjøpt i etterkant av årsmøtet. Tippekonkurransen hadde innleveringsfrist før kampen mot Aston Villa (neste dag).  

 

Lars Ødemark takket av årsmøtet kl. 19:25 og ønsket alle de tilstedeværende velkommen til klubbaften med gjester, mat og drikke. Klubbaften med gjestene Les Ferdinand og Andy Sinton startet kl. 19:45. Vi ble ytterligere noen gjester og antall tilstedeværende var i overkant av 30. 

 

Takk for en flott kveld. 

 

Mvh 

 

Kåre Svang 

Leder/referent.