21 stemmeberettigede medlemmer møtte opp da supporterklubbens årsmøte begynte på Springbok pub i London kl. 09:30.
I tillegg var det 8 norske medfølgende ”supportere”, mens det underveis i årsmøtet kom ytterligere to medlemmer. Totalt deltok altså 31 personer på vårt årsmøte som varte frem til kl. 1100. Da åpnet Springbok dørene for tørste supportere av alle nasjonaliteter.

Styret sier seg fornøyd med denne oppslutning av to hensyn:
Årsmøtet var lagt til London og startet kl. 09:30 på en søndags formiddag. I stedet for matservering valgte styret å gi to drikkebonger til hvert medlem til bruk på Springbok pub under årsmøtet. Dette ble godt mottatt.

Agenda

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent – ingen bemerkninger. Alle saksdokumenter ble utdelt til alle tilstedeværende medlemmer.

2. Valg av møteleder
Kåre Svang valgt som møteleder.

3. Årsmelding 2011/12
Årsmeldingen var kunngjort i siste utgave av Superhoops. Kåre Svang gjennomgikk enkelte punkter og gav noen utfyllende kommentarer. Ingen bemerkninger – årsmeldingen enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2011/12
Eivind Vasstrand gjennomgikk regnskapet for perioden 1.8.11 – 31.7.12. Enkelte kommentarer ble gitt underveis.

Overskuddet for 2011/12 ble på kr 21 038,- og i tillegg sitter klubben på et lite varelager av QPR-Norway trøyer til en verdi av ca kr 5-6000,-. Klubben har pr i dag en egenkapital på kr 52 632,-.
Det bemerkes at det ikke er noe ønske fra styret side at egenkapitalen skal økes for hvert driftsår, men vi ønsker at det skal ligge en viss buffer dersom det kommer nedgangstider på medlemstallet. Vi er helt avhengig av medlemskontingenten siden det er eneste inntektskilde.
De siste to-tre årene har medlemstallet vårt økt eventyrlig fra ca 300 til dagens 560 betalende. På bakgrunn av de økte inntekter har vi de siste par årene gitt medlemmene noe tilbake i form av økt sideantall og overgang til fargesider i Superhoops, ny og forbedret nettside inkludert diskusjonsforum. Vi har økt antall egenproduserte artikler fra QPR i England og vi har bidratt med penger til sesongkortprosjektet og årsmøter. Dette er noe vi ikke hadde klart å gjennomføre med eksempelvis et par hundre færre medlemmer.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Budsjett 2012/13
Eivind Vasstrand ledet oss gjennom innværende års budsjett.

Det har blitt budsjettert med overskudd på kr 18 470,-. Av dette ble det foreslått og vedtatt å sette av kr 5.000,- til klubbens 25-års jubileum i 2014
Det ble også gitt en kommentar til posten for reportasjereiser, som ble vedtatt økt fra kr 15000,- til 22000,-.  Dette er i hovedsak våre to redaktører (og journalister) Dag Håkon Hellevik og Allan Klo som benytter seg av.
Kravet for å ta ut penger til en reportasjereise er at det skal avstedkomme 2-3 artikler pr tur. Supporterklubben ser på egenprodusert materiale som noe av det beste vi kan tilby våre medlemmer, både i nettform og i medlemsbladet, og når vi i tillegg er så heldige å ha to gode skribenter blant oss så mener vi dette er vel anvendte penger. Dette var årsmøtet helt enig i.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

6. Forslag og saker
Ingen saker eller forslag var innkommet verken i innen tidsfristen eller på årsmøtet.

7. Valg
Det ble valgt to personer til styret for 2 år:
Leder Kåre Svang – enstemmig gjenvalgt for 2 år.
Styremedlem Dag Håkon Hellevik – enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Jfr. årsmøtet i november 2011 hvor styret fikk fullmakt av årsmøtet til å utvide styret fra 4 til 5 personer. Det var på det tidspunket ikke forslag på noen konkret person.
I etterkant har styret begynt å forberede supporterklubbens 25-års jubileum i 2014 og Steinar Engebretsen har sagt ja til å lede den komiteen. Det var derfor et naturlig valg for styret å spørre Steinar om han kunne tenke seg å bli nytt styremedlem. Steinar var i forkant av årsmøtet spurt og hadde sagt ja.

Nytt styremedlem Steinar Engebretsen – enstemmig valgt for 2 år.

8. Eventuelt

Ordningen med sesongkort
Dag Håkon redegjorde kort for status sesongkort. Supporterklubben og dets andelseiere har denne sesongen til sammen 14 sesongkort mot 9 i fjor. Plassene er både på South Africa Rd og Ellerslie Rd, altså langsidene. Ordningen har vært en ubetinget suksess så langt. Tilnærmet alt er solgt – både fjoråret og så langt denne sesongen.
Vi er imidlertid spente foran WBA-kampen 2. juledag hvor ingen av billettene foreløpig er solgt. Vi mener dette er et godt (og viktig) tilbud for våre medlemmer og vil trolig videreføre prosjektet så lenge QPR måtte være i PL (på dagens arena).

Sponsorordningen, Cissé
Eivind ga en kort status på sponsorordningen av Cissé denne sesongen. Det har vært vanskeligere å selge andeler av kr 100 i år enn det var i fjor. Kun i overkant av 30 andeler er solgt så langt – vi håper på langt flere. Prosjektet må markedsføres litt mer slik at mest mulig av kostnaden (ca kr 9.000) dekkes inn.
Likevel er det også viktig å se på sponsorordningen som en god reklame for supporterklubben. Vårt navn, logo og nettadresse står i hvert eneste hjemmeprogram – på Djibril Cissé.

Supporterklubben 25 år i 2014
Dette er nevnt tidligere i referatet. Steinar Engebretsen har påtatt seg ansvaret som 25-års general og vil etter hvert begynne å trekke noen tråder. Litt diskusjon om hvor og når jubileumet bør holdes.
I utgangspunktet er dagen for supportercupen et godt alternativ slik det var da vi feiret både 10 års- og 20 års jubileum. Alternativt å ha festen i London i forbindelse med en fotballhelg – eller som det var i 2009; ja takk, begge deler.
Flere faktorer spiller inn – blant annet er det enklere å få gjester (tidligere spillere) til å møte i London, mens det trolig vil bli flere fra supporterklubben som har anledning til å møte på et arrangement i Oslo enn London. Innspill og forslag mottas med takk fremover. Steinar trenger også en håndfull hjelpere etter hvert, så det er lov å melde seg allerede nå.

Annet
Medlemskortene for denne sesongen har ankommet og vil bli sendt ut til alle betalende medlemmer i løpet av november.

QPR Scandinavia pins kommer for salg.
Pinsen har vår egen nye logo og har et opplag på 100 stk. Pris pr pins vil være kr 25,- pr stk. Det kom gode tilbakemeldinger fra årsmøte om vår nyutviklede logo. Den er vi også stolte av selv.

QPR Norway-trøyer
Våre egenproduserte QPR-Norway drakt har solgt i et antall av mer enn 200 stk. Det var over all forventning. Nå har vi et lite lager på ca 10 trøyer tilbake. Vi forventer at disse blir solgt i løpet av sesongen.

QPR T-skjorter
prosjekt på tankestadiet med å produsere en ny og egen t-shirt – kanskje rettet mot 25 års jubilumet. Tanker om å utlyse en ”design konkurranse” for å få tegnet en kul t-shirt. Kommer tilbake til dette.

9. Avslutning med QPR - Reading
Årsmøtet avsluttet kl 10.55. Oppladning til kampen på Springbok. Takk for fremmøte til alle sammen. Imponerende så tidlig en søndags formiddag.

Referent

Kåre Svang
Leder QPR Scandinavia