I en normal verden ville vi ha holdt årsmøtet i Shepherds Bush, noe vi har gjort hvert år siden 2012. Koronapandemien har imidlertid gjort slik reisevirksomhet umulig siden februar. Styret gjorde et forsøk på å arrangere årsmøte på Scotsman pub i Oslo 31. oktober, men dette kolliderte med oppblomstringen av pandemiens andre bølge. Vi fikk, fornuftig nok, null påmeldte deltakere til arrangementet og vi flyttet derfor oss selv over i cyberspace.

Møtereferat

1       Valg av møteleder og referent.

Lars Ødemark ble valgt som møteleder. 
Dag Håkon Hellevik ble valgt som referent.

2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettigete.

Den opprinnelige innkallingen for 31. oktober ble bekjentgjort på qpr.no ca 10.oktober. Årsberetning, regnskap og budsjett ble bekjentgjort i Superhoops nr 138 som var hos medlemmene på omtrent samme tid. Medlemmene ble invitert til å melde saker de ønsket behandlet – med frist 24. oktober.

Da dette møtet ble avlyst valgte styret senere å holde digitalt årsmøte 8. desember. Dette ble bekjentgjort på qpr.no 1. desember. Det siste er strengt tatt i seneste laget i forhold til supporterklubbens vedtekter, men det kom ingen innvendinger. Noen ny frist for innmelding av saker til møtet var ikke satt, så vi forholdt oss til den opprinnelige fristen fra oktober.

Møtet ble holdt digitalt på plattformen Teams med Lars Ødemark som teknisk tilrettelegger. Vi hadde 17 stemmeberettigede medlemmer med oss, fordelt på 15 datamaskiner fra Finnmark til Sveits. Alle fra styret var til stede. 

VEDTAK: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3.     Styrets årsberetning 2019/20 (Se SH 138)

Kåre Svang gjennomgikk årsberetningen for sesongen 2019/20. Han la særlig vekt på at vi har snudd den negative medlemsutviklingen og kunne bokføre en mindre økning. I tillegg var siste del av årsmøteperioden preget av at koronapandemien gjorde at den engelske fotballsesongen ble midlertidig stanset, samt at det ble umulig å gå på kamp da sesongen igjen startet opp. Dette førte blant annet til at en planlagt fellestur til London i april måtte avlyses.

Pandemien stanset også den norske Supportercupen som skulle ha vært arrangert i Oslo i juni, og med den også det planlagte norgesbesøket til en større delegasjon fra QPRs ungdomsavdeling som skulle ha holdt seminarer og møtt norske fans i løpet av helgen 5. til 7. juni.

VEDTAK: Styrets årsberetning for sesongen 2019/20 ble godkjent.

4.     Regnskap 2019/20 og revisjonsberetning (Se SH 138)

Økonomiansvarlig Eivind Vasstrand gjennomgikk regnskapet for 2019/20. Dette viste et overskudd på kr 61.541.

Regnskapsresultatet er ekstraordinært på grunn av koronapandemien. SH nr 137, det siste for denne sesongen, ble utgitt i august for på den måten å få med sesongavslutningen i England i juli. Dermed ble ikke utgivelsen med på sesongens regnskap, som da bare omfatter tre av fire utgaver. Vi fikk dessuten ingen utgifter verken til redaksjonelle reiser eller til fest/arrangementer verken i London i april eller i Norge i juni.  

Pål Morten Borgli påpekte at det å kreve inn kontingent gjennom utsending av giroer var utdatert, og at styret burde komme med flere alternative innbetalingsformer. Han foreslo konkret å bruke Vipps.

Kåre Svang sa seg enig i dette, og forpliktet styret til å komme opp med alternativer for sesongen 2021/22.

VEDTAK: Regnskapet for 2019/20 ble godkjent.

5.     Budsjett 2020/21 (Se SH 138)

Økonomiansvarlig Eivind Vasstrand gjennomgikk budsjettet for 2020/21. Dette viser et underskudd på kr 30.586.

Også dette budsjettet er ekstraordinært på grunn av koronapandemien. Det inneholder utgifter til trykk og distribusjon av fem utgaver av Superhoops i stedet for fire - av grunner som er nevnt under forrige punkt.

Budsjettet inneholder dessuten ingen utgifter til verken reportasjereiser, fellesturer eller andre arrangementer. Styret regner ikke med at noe av dette er realistisk for sesongen 20/21. Derimot har styret budsjettert med en ekstraordinær utgift til bildebruk på kr 10.406. Dette skriver seg fra et krav fra Mirrorgroup (den engelske avisen Daily Mirror med mere) for tre bilder som er benyttet på qpr.no. Det handler om to bilder av Harry Redknapp og ett av Rodney Marsh som Mirrorgroup har rettighetene til. Styrets undersøkelser tydet på at kravet var genuint, og beløpet ble betalt i september. 

Som en konsekvens av dette har nettredaktør Stian Karlsen gått igjennom qpr.nos nyhetsarkiv og fjernet bilder vi ikke har rettigheter til. Vi vil heretter holde oss til bilder offentliggjort av QPR i England eller fra andre frie kilder, samt bilder vi har rettighetene til selv.

Den enkleste måten å få en oversikt over supporterklubbens økonomi for perioden 2019 til 2021 på, er å sammenholde regnskapet for 19/20 med budsjettet for 20/21. Det viser et overskudd på kr 61.500 minus et underskudd på 30.800 – altså et samlet overskudd over to år i størrelsesorden 30.000 kr. Dersom supporterklubben hadde kunnet avvikle alle sine normale aktiviteter i disse to årene ville dette overskuddet vært nokså nær null. Styret mener at dette er en indikasjon på at QPR Norway har et fornuftig inntekts- og utgiftsnivå.

VEDTAK: Styrets forslag til budsjett for 2020/21 ble godkjent.

6.     Kontingent for sesongen 2021/22

Kåre Svang redegjorde for styrets ønske om at kontingenten skal holde følge med den generelle prisutviklingen slik at supporterklubben kan ha et greit økonomisk handlingsrom. Dette er nødvendig i forbindelse med større arrangementer og ved produksjon av klubbeffekter.

Samtidig ønsker ikke styret en kontingent som er så høy at den kan skremme vekk potensielle medlemmer, og heller ikke en situasjon hvor vi akkumulerer mer egenkapital enn vi rent realistisk har behov for.

Kontingenten sto uendret fra 2011 til 2018, noe som førte til et par år med driftsunderskudd da medlemstallet sank etter nedrykket fra Premier League. Kontingenten ble derfor satt opp i 2018 med virkning fra sesongen 2019/20. Den ble ikke justert på årsmøtet i 2019, og er derfor den samme også i 2020/21.  Nå foreslo styret imidlertid en kontingentjustering, slik at vi kan slippe flere store hopp av den typen vi fikk for to år siden.

Styret foreslo derfor at kontingenten for enkeltmedlemmer endres fra kr 350 til kr 375 (25 kroner – 7 prosent) mens familiesatsen på kr 500 forblir uendret. Endingene skal ha virkning fra sesongen 2021/22.

VEDTAK: Styrets forslag til kontingent ble vedtatt.

7.     Innkomne forslag 

Styret hadde ikke mottatt noen årsmøtesaker fra medlemmene.

8.     Valg av styre – leder og to styremedlemmer for 2 år:

a.     Leder – Kåre Svang har sagt ja til gjenvalg

b.     Styremedlem – redaktør Superhoops – Dag Håkon Hellevik har sagt ja til gjenvalg

c.     Styremedlem – tur og billettansvarlig – Lars Ødemark har sagt ja til gjenvalg

VEDTAK: Alle tre ble gjenvalgt – for to år.

9.     Valg av revisor

Steinar Engebretsen har hatt oppgaven i noen år. Han har sagt seg villig til å ta gjenvalg, men har ytret ønske om at styret finner en annen kandidat. Noen slik annen kandidat har styret ikke funnet.

Vedtak: Steinar Engebretsen er gjenvalgt som revisor – for ett år.

Alle avstemninger/valg var enstemmige. Deltakerne ble på forhånd gjort oppmerksomme på at Teams-plattformen ikke gjorde det mulig å avholde hemmelig votering, noe vedtektene åpner for å kreve når det gjelder personvalg. Det kom ingen protester på dette.

10.  Eventuelt /ordet fritt

Lars Ødemark redegjorde for sesongkortordningen, som styret har bestemt seg for ikke å videreføre. Ordningen fungerte ut 2019/20, men var lite brukt. Dessuten hadde noen av de faste deltakerne gått over til å betale for sine egne sesongkort.

Deltakerne i sesongkortordningen for 2018/19 og 2019/20 har fortsatt ikke mottatt sine personlige regnskaper og oppgjør. Dette vil de få før utløpet av desember.