I tillegg til dette har vi også fått formelle vedtekter. Styret har sett på dette som viktig. Vi har vokst mye de senere årene, både målt i medlemmer og økonomi, og styret har derfor ønsket mer orden på formalitetene enn hva vi har hatt tidligere. 

Årsmøtet 2015 ble avholdt på Springbok pub i London W12, lørdag 4. november fra kl. 1000. Det var i underkant av 50 personer til stede, og av disse var 36 stemmeberettigede medlemmer. Dette må betegnes som svært bra oppmøte på en tidlig lørdag formiddag i London, og Supporterklubben setter stor pris på deltakelsen. 

1. Innkalling og saksliste 
Innkallingen til årsmøtet var gjort kjent både i Superhoops 118 og på hjemmesiden www.qpr.no. Sakslisten ble utdelt på møtet. Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste. 

2. Valg av møteleder 
Leder Kåre Svang ble valgt til møteleder. 

3. Årsmelding 2014/15 
Årsmeldingen stod på trykk i SH 118. Møteleder forutsatte at innholdet var kjent og nevnte kun enkelte punkter. Det ble bemerket at det nok en gang var ny medlemsrekord – denne gangen stoppet det på 654 betalende. Vi er veldig stolte over dette. 

Styret har hatt jevnlig kontakt gjennom hele året og det var avholdt 8 formelle styremøter. Jubileumsmarkeringen og bokprosjektet ble kort omtalt – det samme ble sesongkortordningen. Verdt å merke seg er at bokprosjektet så langt har gitt supporterklubben et overskudd på ca. kr 15000,-. Det ble på årsmøtet opplyst at dette overskuddet i høst ble benyttet til å kjøpe draktene som Charlie Austin og James Perch benyttet i kampen mot Rotherham på Stan Bowles Day i august. Her var det satt fokus på Stans sykdom og på Alzheimer- problematikk generelt. 

Draktene ble solgt til inntekt for et fond hvor halvparten av pengene skal gå til pleie og omsorg for Stan, mens den andre halvparten går til den britiske Alzheimer-foreningen. 

Begge våre to fellesturer i fjor – først til London og hjemmekamp mot Liverpool og deretter til siste seriekamp borte mot Leicester – ble kort kommentert. 
Superhoops har utkommet med til sammen 4 utgaver og et samlet sideantall på 368 sider, mens hjemmesiden www.qpr.no i løpet årsmøteperioden har produsert 350 artikler. 

For øvrig vises det til årsmeldingen i sin helhet. Det var ingen kommentarer fra de fremmøtte, og årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

4. Regnskap 2014/15 
Regnskapet var offentliggjort i Superhoops 118 og på hjemmesiden. Det ble også delt ut på årsmøtet. Eivind Vasstrand gjennomgikk regnskapet for perioden 1.8.14 til 31.7.15. Dette gav et overskudd på kr 37 824,-. Størstedelen av overskuddet kommer som en følge av salg av jubileumsbøker, et prosjekt som ga oss en netto inntekt på kr 25 050,- gjennom sesongen. Utover dette hadde vi et økende medlemsantall som gjorde at inntekten ble større enn beregnet. Dette er svært hyggelig. Det vises for øvrig til regnskapet og kommentarene som er gitt de enkelte postene. 

Revisor Steinar Engebretsen har godkjent regnskapet uten bemerkninger. Han anbefaler imidlertid at det blir investert i et regnskapsprogram for å forenkle føringen. 

Leder Kåre Svang kommenterte at supporterklubben ikke skal ha til hensikt å sitte på mye kapital utover det vi trenger til den løpende driften. Dette var også en av grunnene til at et såpass stort beløp som kr 15 000,- ble gitt til veldedighet i form av draktkjøp. Dette høstet applaus fra årsmøtet. Det var for øvrig ingen kommentarer fra de fremmøtte. 

5. Budsjett 2015/16 
Budsjettet var offentliggjort i Superhoops 118 og på hjemmesiden. Det ble også delt ut på årsmøtet. Eivind Vasstrand gjennomgikk styrets forslag for kommende års budsjett – som vil gi et underskudd på kr 11 588,-. Da er det lagt til grunn et medlemstall på 575 betalende medlemmer – altså en reduksjon av fjorårets medlemsrekord. Den største grunnen til det budsjetterte underskuddet er imidlertid bruken av kr 15 000,- til innkjøp av to drakter i forbindelse med Stan Bowles Day. 
Budsjettet inneholder også en utgiftspost for å produsere og lansere nye t-shirts med klubbens nye navn og logo. Forhåpentligvis vil dette gi et overskudd i løpet av en to årsperiode, men for inneværende år vil det trolig bli et underskudd. 
Det var ingen kommentarer til budsjettet og det ble enstemmig vedtatt. 
 
6 Forslag / saker. 
a:) Medlemskontingent 
Kontingenten for årsmøteperioden 2016/2017 ble vedtatt holdt uendret, kr 300,- for enkeltmedlem og kr 450,- for familiemedlemsskap. 

b:) Vedtekter 
Styrets forslag til vedtekter for supporterklubben var offentligjort gjennom Superhoops no. 118 og ble i tillegg delt ut på møtet. Det var ikke kommet innspill eller kommentarer til forslaget før årsmøtet. Vedtektene ble gjennomgått i sin helhet av Lars Ødemark. 

Det var få kommentarer til gjennomgangen, med ett unntak. Det gjaldt paragraf 4.2 som omhandler krav til fremmøte på årsmøtet. Spørsmålet gjaldt om bruk av fullmakt skulle være mulig – og eventuelt om det burde være et maksantall fullmakter som ett medlem kunne ha med seg til årsmøtet. Det ble en god diskusjon rundt dette med flere viktige nyanser og tanker. 

Konklusjonen ble at vedtektene godkjennes slik styrets forslag ble fremlagt, men at styret vurderer et nytt forslag på neste årsmøte om et tak på antall fullmakter. 
Vedtektene ble dermed godkjent i sin helhet slik de ble fremlagt. 

c): Navneendring 
Årsmøtet ble først bedt om å ta stilling til om supporterklubben skulle skifte navn. Dersom svaret ble JA hadde styret to forslag. Det var flere på årsmøtet som tok til orde for å beholde dagens navn. Det ble deretter gjennomført en håndsopprekning som gav 24 stemmer for en navneendring og 7 stemmer mot en navneendring. Det betyr at 5 av de 36 fremmøtte stemte blankt. 
Styret fremla deretter to forslag til nytt navn, men uten at styret tok stilling 
gjennom en formell innstilling:  

* QPR Norway 
* Norwegian R’s 

Det ble deretter fremmet et forslag fra Geir Wang: 

* The official Queens Park Rangers Supporters Club of Norway 

Vi fikk en engasjert debatt over de tre forslagene, og det ble fremmet krav om skriftlig avstemning. Det ble oppnevnt et tellekorps bestående av Bjørn Soleng og Geir Wang. Opptellingen viste slikt resultat: 

«QPR Norway» fikk 19 stemmer  
«Norwegian R’s» fikk 3 stemmer  
«The official Queens Park Rangers 
Supporters club of Scandinavia» fikk 14 stemmer 

Alternativet «QPR Norway» hadde dermed rent flertall, og ble vedtatt. 

7. Valg 
Det skulle velges to styremedlemmer for to år. Styrets forslag ble fremlagt, og det var ikke kommet inn forslag på andre kandidater. 
*Styremedlem/økonomiansvarlig: Eivind Vasstrand ble enstemmig gjenvalgt 
*Styremedlem/nettansvarlig: Stian Karlsen ble enstemmig gjenvalgt. 

8. Eventuelt/ordet fritt 
a:) Lars Ødemark gav en kort orientering om sesongkortordningen og belegget. Dette ser veldig bra ut for årets sesong.  

b:) Drakten som Charlie Austin hadde brukt i kampen mot Rotherham ble trukket ut blant de som hadde fornyet sitt medlemskap i supporterklubben før 5. november. Eivind Vasstrand foretok trekningen elektronisk og vinneren ble Erling Norheim fra Tau i Rogaland. Vi gratulerer.  

c:) Underveis i årsmøtet fikk vi besøk av Francis Atkinson, leder av QPR klubbutikk. Han overrakte oss en fotball som var signert av hele laget. Denne ble trukket ut blant de stemmeberettigede på årsmøtet. Ballen endte hos Roy Tore Jensen som tok den med seg hjem til Cafe Juno i Hurum. Vi gratulerer ham også. 

d:) Kåre Svang nevnte til slutt supporter- klubbens t-skjorteprosjekt, som opprinnelig var lansert i forkant av 25-årsjubileet vårt i 2014. Prosjektet ble da skrinlagt, men styret tar sikte på å plukke det frem igjen i løpet av vinteren. 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 1200. Takk for fremmøte og takk for engasjementet. Takk også til Springbok pub for velvillig utlån av lokalet. 

Kåre Svang Leder 

 

aBush_IMG_3951.jpg
God stemning på årsmøtet!

aBush_IMG_3963.jpg
Skal ikke klage på oppmøtet på en lørdag formiddag!

aErling_Nordheim kopi 2.jpg
Vinneren av den ekslusive Charlie Austin-signerte trøya ble trukket på årsmøtet. 
Den heldige vinneren ble Erling Nordheim. Vi gratulerer!