Vi holdt til i den såkalte «Leiligheten» i toppetasjen i konserthuset i Torggata, stedet hvor vi også arrangerte medlemsmøte med blant andre Andy Sinton i etterkant av Supportercupen i 2019.
 

1) Møteleder og referent

 Styreleder Kåre Svang ønsket forsamlingen velkommen. Lars Ødemark ble valgt som møteleder og Dag Håkon Hellevik som referent.

 2) Innkalling og dagsorden.

Innkallingen har vært kunngjort både på nett og papir, men i medlemsbladet Superhoops’ septemberutgave var datoen satt til 20. november. Møtet ble imidlertid flyttet da SKY flyttet kampen mellom QPR og Luton fra lørdag til fredag.

18 stemmeberettigede medlemmer møtte opp, blant dem alle de fem i styret. De fleste fremmøtte er fra Oslo og nærmeste omegn, men vi hadde også tilreisende fra Sveits i sør og Hammerfest i Nord og fra Risør et sted midt imellom.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

3) Årsmelding for 2020/21

Kåre gjennomgikk styrets årsmelding for 2020/21, trykket i Superhoops 142. Det var ingen kommentarer fra salen.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

4) Regnskap for 2020/21

Eivind Vasstrand gjennomgikk regnskapet for 2020/21, trykket i Superhoops 142. Det var ingen kommentarer fra salen.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5) Budsjett for 2021/22

Eivind gjennomgikk supporterklubbens budsjett for 2021/22. Dette ble delt ut til de fremmøtte. Det fremgår av budsjettet at styret håper på en tilnærmet normal drift i 2021/22. Som følge av dette er blant annet kr 8.000 er ført opp til reportasjeturer, og kr 12.500 til avvikling av årsmøte. Det siste beløpet er leie for årsmøtelokalet.

Dag Håkon redegjorde særskilt for styrets beslutning om å investere i QPRs obligasjonslån, som tas opp for å delfinansiere klubbens nye treningsanlegg. Denne utgiften er en del av budsjettet for 21/22, men var allerede en realitet ettersom utbetalingen var foretatt i oktober.  Det fremkom ingen innvendinger fra salen verken på dette eller noen av de øvrige punktene. De som tok ordet var enig i styrets beslutning om å investere i klubbens obligasjoner. 

En fullstendig redegjørelse for denne investeringen er tidligere lagt ut på qpr.no og vil dessuten bli å finne i utgave 143 av Superhoops. 

https://www.qpr.no/obligasjoner-i-treningsanlegget.6425234-192831.html

Budsjettet er satt opp med et regnskapsmessig underskudd på kr 12.264. Vi har budsjetterer imidlertid med et driftsoverskudd på ca kr 5.500 ettersom investeringen i obligasjonslånet på kr 17.796 i realiteten er en overføring av midler til supporterklubbens egenkapital.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

6) Kontingent for sesongen 2022/23

Styret har i de senere årene lagt opp til kontingentjustering hvert annet år. Årsmøtet i desember 2020 vedtok en økning. Kontingenten ble da satt til 375 kroner for enkeltmedlemsskap og 500 kr for familiemedlemsskap, med virkning fra inneværende sesong. På bakgrunn av dette foreslo styret ingen kontingentendring for sesongen 2022/23.

Vedtak: Styrets forslag til kontingent ble enstemmig vedtatt.

7) Innkomne forslag

Styret hadde ikke mottatt noen årsmøtesaker fra medlemmene.

8) Valg av to styremedlemmer:

a) Styremedlem og økonomiansvarlig Eivind Vasstrand ønsker avløsning, men sa seg villig til å ta gjenvalg for ett år. 

Vedtak: Han ble enstemmig gjenvalgt for ett år.

 b) Styremedlem og internettansvarlig Stian Karlsen har sagt ja til gjenvalg

Vedtak: Han ble enstemmig gjenvalgt for to år.

 9) Valg av revisor for et år. 

Revisor Steinar Engebretsen ønsket avløsning. Gunnar Schultz (som var tilstede på årsmøtet) ble foreslått, og sa seg villig til å ta på seg vervet.

Vedtak: Han ble enstemmig valgt for ett år

10) Eventuelt / ordet fritt

Turansvarlig Lars Ødemark redegjorde for styrets beslutning om ikke å planlegge noen fellestur til England i den ordinære sesongen 2021/22. Flere av våre medlemmer har vært på kamp i England på eget initiativ, men styret vurderer at koronasituasjonen fortsatt er såpass usikker at det vil kunne påvirke oppslutningen om en fellestur. Styret ønsker derfor å vente med et nytt felles arrangement til høsten 2022.

Styret tar likevel ett viktig forbehold: Dersom QPR ved sesongslutt er kvalifisert for playoff om opprykk til Premier League vil det være aktuelt å arrangere tur til en eller flere av disse kampene. Dette vil styret komme tilbake på et tidspunkt hvor dette eventuelt måtte bli aktuelt.

download (4).png
download (1).png
download (2).png